Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek”
z oddziałami integracyjnymi


Dworek latem Dworek zimą Dworek jesienią Dworek jesienią Dworek jesienią Dworek jesienią

Aktualności

A A A A
id: 3287

Szanowni Rodzice!
Dyżur w ostatnim tygodniu czerwca, tj. od 24.06 do 28.06 odbywa się w naszym przedszkolu.

Natomiast jeszcze nie mam informacji kiedy rozpocznie się remont i gdzie będzie dyżur naszego przedszkola w wakacje, tj. od 12.08 do 30.08.
Rodziców dzieci zapisanych na dyżur prosimy o śledzenie strony internetowej przedszkola, na której będzie podane miejsce docelowego dyżuru.

Dyrektor Przedszkola
Monika Łasińska

id: 3279

13 czerwca, czwartek od godz. 10.00 zapraszamy dzieci na sesję zdjęciową:
– zdjęcia grupowe, zdjęcie 15x21 – 12 zł
– legitymacyjne dla chętnych (podać u wychowawcy), 4 szt. 25 zł
Zdjęcia wykona fotograf Pani Małgorzata Zielińska

id: 3261

Drodzy Rodzice dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

W sprawie zebrania organizacyjnego będziemy osobiście telefonicznie informować o dacie, godzinie i miejscu spotkania.
Będą to ostatnie dni sierpnia przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Bardzo proszę mieć to na uwadze!
Proszę jeszcze śledzić stronę internetową naszego przedszkola.

Z poważaniem
Monika Łasińska
Dyrektor Przedszkola

id: 3227

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Realizując zadania, wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 913, z późn.zm.), przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak skutecznie stosować sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.

Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni:
• ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki, itp.),
• kradzieże tożsamości, kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych,
• blokowanie dostępu do usług,
• spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne),
• ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję ).

Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:
• Zainstaluj i używaj oprogramowania przeciw wirusom i spyware. Najlepiej stosuj ochronę
w czasie rzeczywistym.
• Aktualizuj bazy danych wirusów (dowiedz się czy twój program do ochrony przed wirusami posiada taką funkcję i robi to automatycznie).
• Regularnie aktualizuj oprogramowanie na komputerze, szczególnie oprogramowanie przeglądarek internetowych. Hakerzy szukają luk, a producenci cały czas „uszczelniają” wykryte luki w oprogramowaniu. Dzięki aktualizacjom mamy zawsze na komputerze najbardziej odporne na ataki hakerskie oprogramowanie.
• Nie instaluj na komputerze nielegalne oprogramowanie. Może ono zawierać przygotowane przez hakerów wirusy, które pomogą im w opanowaniu naszego komputera, wyłudzeniu danych, i w końcu pozwolą na okradzenie nas.
• Nie otwierajmy wiadomości i dołączonych do nich załączników z nieznanych źródeł.
W załącznikach może być ukryte złośliwe oprogramowanie.
• Nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia.
• Sprawdzaj pliki pobrane z Internetu za pomocą skanera antywirusowego.
• Nie korzystaj ze stron banków, poczty elektronicznej czy portali społecznościowych, które nie mają ważnego certyfikatu, chyba, że masz stuprocentową pewność z innego źródła, że strona taka jest bezpieczna.
• Dokonuj płatności tylko z własnego komputera lub telefonu. Nie korzystaj do tych celów
z publicznej sieci Wi-fi np. na lotnisku, w kawiarence internetowej.
• Pamiętaj, że żaden bank czy Urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów/interesantów
z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji.
• Staraj się nie odwiedzać zbyt często stron, które oferują niesamowite atrakcje (darmowe filmiki, muzykę, albo łatwy zarobek przy rozsyłaniu spamu) – często na takich stronach znajdują się ukryte wirusy, trojany i inne zagrożenia.
• Nie zostawiaj danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, jeżeli nie masz absolutnej pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich.
• Nie wysyłaj w e-mailach żadnych poufnych danych w formie otwartego tekstu.
• Zmieniaj regularnie hasła do swojego komputera oraz dostępu do konta internetowego. Powinny to być hasła trudne i różne do każdej usługi internetowej.
• Pamiętaj o uruchomieniu firewalla.
• Wykonuj kopie zapasowe ważnych danych.
Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie sposobów zabezpieczania się przed zagrożeniami, to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, smartphona czy też usług internetowych.

Dodatkowe informacje:
• zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów prowadzony na witrynie internetowej CSIRT NASK – Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działającego na poziomie krajowym: https://www.cert.pl/ouch/
• poradniki na witrynie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo
• publikacje z zakresu cyberbezpieczeństwa: https://www.cert.pl/
• strona internetowa kampanii STÓJ. POMYŚL. POŁĄCZ. mającej na celu zwiększanie poziomu świadomości społecznej i promowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni: https://stojpomyslpolacz.pl/stp/

id: 3228

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych


Ewa Galińska
tel. Kontaktowy: 531 641 425
e-mail: inspektor@osdidk.pl

id: 3209

Harmonogram dostępności przedszkoli w gminie Golina w okresie lipiec - sierpień 2024 r.

id: 2902

Zmiana stawki żywieniowej

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2022 Dyrektora Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie z dniem 01.10.2022 r. zmianie ulegnie stawka żywieniowa dla dzieci, spowodowana wzrostem cen żywności.
Wysokość stawki dziennej wynosić będzie 13 zł za trzy posiłki
:
- śniadanie 3,50 zł
- obiad 7,00 zł
- podwieczorek 2,50 zł

Z poważaniem
Monika Łasińska
Dyrektor Przedszkola

id: 2521

WPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Drodzy Rodzice,
wpłaty za przedszkole (żywienie i godziny ponadprogramowe) dokonujemy
do 10 dnia każdego miesiąca na konto przedszkola: 08 8530 0000 0700 1326 2000 0010 (imię i nazwisko dziecka, miesiąc opłaty).

Monika Łasińska
Dyrektor Przedszkola

id: 2884

Klauzula informacyjna wobec osób wnioskujących o dostęp do informacji publicznej

I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek” z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą: ul. Parkowa 2, 62-590 Golina reprezentowane przez Dyrektora.

2.Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:
•pod adresem korespondencyjnym: ul. Parkowa 2, 62-590 Golina;
•telefonicznie: 63 2418154;
•pod adresem poczty elektronicznej: baśniowy.dworek.golina@gmail.com.

II INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1.Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@osdidk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2.Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

III CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w następujących celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa, zaś w zakresie prawnie uzasadnionych interesów do czasu wniesienia sprzeciwu, o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. Do czasu ustania roszczeń.

IV ODBIORCY DANYCH
1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnia w następujących przypadkach:
a) gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. organom państwowym;
Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz pracodawcy, np.:
1)usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych;
2)obsługi poczty tradycyjnej;
3)usług prawnych lub doradczych.

V PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
1)dostępu — uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
2)do sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie- prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
3)do usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
4)do ograniczenia przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
a)osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b)przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c)administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d)osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VI PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
1)listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2)przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/ p/kontakt;
3)telefonicznie: (22) 531 03 00.

id: 2758

Drodzy Rodzice!

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych, tj. podwyższona temperatura, kaszel, katar.

id: 2200

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole „Baśniowy Dworek” z Oddziałami Integracyjnymi w Golinie, ul. Parkowa 2, 62-590 Golina, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewa Galińska, z którą mogą się Państwo skontaktować pod numerem telefonu: 531-641-425 lub elektronicznie za pomocą poczty e-mail: e-mail: inspektor@osdidk.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.

5) podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Szkoły, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych,
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
o dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
o osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
o osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
o dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
o dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
o osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
o przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
o Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
• prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
o przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
o przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
o zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
o przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Inspektor Danych Osobowych
e-mail: inspektor@osdidk.pl