Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek”
z oddziałami integracyjnymi


Dworek latem Dworek zimą Dworek jesienią Dworek jesienią Dworek jesienią Dworek jesienią

Aktualności

A A A A
id: 2818

Informacja

Dyrektor Przedszkola ogłasza nabór na stanowisko intendenta w Przedszkolu "Baśniowy Dworek" w Golinie. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się poniżej.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko intendenta

id: 2816

Informacja o pracy przedszkola w wakacje

W lipcu dyżur pełni Przedszkole w Golinie, od godz. 6.30 bądź 7.00 (w zależności od potrzeb) do godz. 16.00 ze względu na reżim sanitarny i organizację żywienia wyłącznie dla dzieci rodziców pracujących.

W sierpniu przedszkole nieczynne ze względu na remonty. Dyżur dla dzieci chętnych prowadzi Przedszkole w Kawnicach.

id: 2809

Drodzy Rodzice!

Przedszkole podczas Ferii zimowych w dniach 17-28 stycznia pełni dyżur w godzinach 6.30-16.00 dla dzieci rodziców pracujących.
Ze względu na żywienie bardzo prosimy o przemyślane zapisy.

id: 2760

Uwaga!

Ze względu na dużą zachorowalność w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy wchodzić do przedszkola w maseczkach.

id: 2758

Drodzy Rodzice!

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych, tj. podwyższona temperatura, kaszel, katar.

id: 2521

WPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Drodzy Rodzice,
wpłaty za przedszkole (żywienie i godziny ponadprogramowe) dokonujemy
do 10 dnia każdego miesiąca na konto przedszkola: 08 8530 0000 0700 1326 2000 0010 (imię i nazwisko dziecka, miesiąc opłaty).

Monika Łasińska
Dyrektor Przedszkola

id: 2497

Informacja

Drodzy Rodzice,
zapraszamy do zapoznania się z procedurami obowiązującymi podczas pandemii: Zakładka - Dokumenty przedszkola - Regulamin przedszkola

Płyn do dezynfekcji rąk stosowany w naszym przedszkolu
- Trisept COMPLEX


Skład: alkohol etylowy 100% (70% masy produktu), woda, alkohol tetra-butylowy

Zastosowanie: Płyn do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk, powierzchni oraz urządzeń. Produkt o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym służący do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk, powierzchni i urządzeń, mających i nie mających kontaktu z żywnością.
Działanie: wirusobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze

W kontakcie ze skórą: nie należy spodziewać się negatywnych skutków zdrowotnych po narażeniu tą drogą, produkt jest przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk.


id: 2494

Ważne informacje dotyczące organizacji pracy przedszkola

Dzieci z Przedszkola „Baśniowy Dworek” zapraszamy w dniu 1 września do przedszkola.

1. W przedszkolu obowiązują zasady reżimu sanitarnego z zachowaniem dystansu społecznego 1.5m, zakrywania ust i nosa.
2. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci wyłącznie zdrowe, tj. bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury oraz nie mające kantaku przez ostatnie 2 tygodnie z osobami na kwarantannie związanej z COVID-19.
3. W razie potrzeby kontaktu do dyspozycji jest personel przedszkola i dyrektor.
4. Rodzic przyprowadza dziecko do wyznaczonej taśmą strefy i oddaje dziecko w ręce personelu (nie wchodzi z dzieckiem do szatni, ani sali).
Podobnie jest z odbiorem. Rodzic czeka na dziecko przy wyznaczonej taśmą strefie. Zastrzega się, iż czas oczekiwania na dziecko może wydłużyć się, dlatego prosimy o cierpliwość i zachowanie spokoju dla dobra dziecka.
5. Ubranka na przebranie i papcie spakować do woreczka, podpisać i zostawić personelowi przy wejściu.
6. W okresie wzmożonego bezpieczeństwa dzieci nie będą myły zębów w ciągu pobytu w przedszkolu.
7. Dziecko posiada swój kubeczek do wody.
8. Do przedszkola dzieci nie przynoszą swoich zabawek.
9. Za posiłki płatności regulowane są w miesiącu wrześniu u intendenta czy dyżurującego personelu (również w wyznaczonej strefie). Należność włożyć do koperty, podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka, grupa.
Od października wpłaty będą dokonywane na konto bankowe przedszkola, podane pod koniec września na stronie internetowej.
10. Personel przedszkola pracuje według wewnętrznych ustalonych przez dyrektora procedur dotyczących bezpiecznego funkcjonowania placówki.

Ważne: Na stronie internetowej przedszkola w zakładce Aktualności znajdują się druki do wydrukowania przez rodziców, wypełnienia i podpisania, które w kopercie należy dostarczyć do przedszkola do 02.09.2020
Dotyczą one zapoznania się m.in. ze statutem przedszkola, podstawą programową wychowania przedszkolnego, regulaminem przedszkola, ważnymi informacjami dotyczącymi organizacji pracy przedszkola w czasie pandemii COVID-19.

Wszystkie ważne informacje dotyczące spraw organizacyjnych będą analizowane, aktualizowane i dostosowywane do pracy przedszkola.
Proszę często odwiedzać stronę internetową przedszkola oraz kontaktować się z dyrektorem lub wychowawcami poprzez utworzone grupy na portalach społecznościowych oraz pozostałym personelem przedszkola.


Ważne informacje:
Tel. do placówki: 63 241-81-54
Służby medyczne: 999, 112
Oddział Zakaźny Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie: 63 240-44-02
Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Koninie: 63 243-90-52


Naszym Przedszkolakom oraz Rodzicom w tym trudnym dla wszystkich czasie życzmy dużo zdrowia, zrozumienia, wytrwałości oraz cierpliwości.
Zarówno wy drodzy rodzice jak i personel przedszkola robimy wszystko, aby dzieci w przedszkolu czuły się bezpiecznie i były szczęśliwe.


Dyrektor Przedszkola
Monika Łasińska

id: 2200

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole „Baśniowy Dworek” z Oddziałami Integracyjnymi w Golinie, ul. Parkowa 2, 62-590 Golina, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewa Galińska, z którą mogą się Państwo skontaktować pod numerem telefonu: 531-641-425 lub elektronicznie za pomocą poczty e-mail: e-mail: inspektor@osdidk.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.

5) podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Szkoły, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych,
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
o dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
o osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
o osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
o dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
o dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
o osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
o przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
o Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
• prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
o przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
o przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
o zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
o przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Inspektor Danych Osobowych
e-mail: inspektor@osdidk.pl