Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek”
z oddziałami integracyjnymi


Dworek latem Dworek zimą Dworek jesienią Dworek jesienią Dworek jesienią Dworek jesienią

Aktualności

A A A A
id: 3189

Informacja o pracy przedszkola w okresie przerwy świątecznej

Drodzy Rodzice!
Przedszkole w okresie przerwy świątecznej
27.12 (środa), 28.12 (czwartek), 29.12 (piątek) pełni dyżur dla dzieci rodziców w tym czasie pracujących, w godz. 7.00-16:00 (gdyby była potrzeba od 6.30 proszę zgłosić wychowawcy). Zapisy u wychowawców.

id: 3180

Zapraszamy na Kiermasz Świąteczny!

id: 2902

Zmiana stawki żywieniowej

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2022 Dyrektora Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie z dniem 01.10.2022 r. zmianie ulegnie stawka żywieniowa dla dzieci, spowodowana wzrostem cen żywności.
Wysokość stawki dziennej wynosić będzie 13 zł za trzy posiłki
:
- śniadanie 3,50 zł
- obiad 7,00 zł
- podwieczorek 2,50 zł

Z poważaniem
Monika Łasińska
Dyrektor Przedszkola

id: 2521

WPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Drodzy Rodzice,
wpłaty za przedszkole (żywienie i godziny ponadprogramowe) dokonujemy
do 10 dnia każdego miesiąca na konto przedszkola: 08 8530 0000 0700 1326 2000 0010 (imię i nazwisko dziecka, miesiąc opłaty).

Monika Łasińska
Dyrektor Przedszkola

id: 2884

Klauzula informacyjna wobec osób wnioskujących o dostęp do informacji publicznej

I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek” z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą: ul. Parkowa 2, 62-590 Golina reprezentowane przez Dyrektora.

2.Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:
•pod adresem korespondencyjnym: ul. Parkowa 2, 62-590 Golina;
•telefonicznie: 63 2418154;
•pod adresem poczty elektronicznej: baśniowy.dworek.golina@gmail.com.

II INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1.Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@osdidk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2.Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

III CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w następujących celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa, zaś w zakresie prawnie uzasadnionych interesów do czasu wniesienia sprzeciwu, o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. Do czasu ustania roszczeń.

IV ODBIORCY DANYCH
1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnia w następujących przypadkach:
a) gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. organom państwowym;
Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz pracodawcy, np.:
1)usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych;
2)obsługi poczty tradycyjnej;
3)usług prawnych lub doradczych.

V PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
1)dostępu — uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
2)do sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie- prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
3)do usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
4)do ograniczenia przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
a)osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b)przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c)administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d)osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VI PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
1)listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2)przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/ p/kontakt;
3)telefonicznie: (22) 531 03 00.

id: 2758

Drodzy Rodzice!

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych, tj. podwyższona temperatura, kaszel, katar.

id: 2200

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole „Baśniowy Dworek” z Oddziałami Integracyjnymi w Golinie, ul. Parkowa 2, 62-590 Golina, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewa Galińska, z którą mogą się Państwo skontaktować pod numerem telefonu: 531-641-425 lub elektronicznie za pomocą poczty e-mail: e-mail: inspektor@osdidk.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.

5) podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Szkoły, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych,
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
o dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
o osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
o osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
o dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
o dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
o osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
o przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
o Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
• prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
o przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
o przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
o zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
o przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Inspektor Danych Osobowych
e-mail: inspektor@osdidk.pl