Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek”
z oddziałami integracyjnymi


id: 2356

Karty pracy na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice!

Jest możliwość zakupienia kart pracy przez stronę internetową przedszkolnego konsultanta wydawnictwa MAC Pana Marcina Kościelaka: www.mmkoscielak.pl.

Zakupienie kart pracy przez tę stronę wiąże się z rabatem oraz gratisem dla dzieci (wybrać kod odpowiedni do wieku dziecka, jeżeli dziecko w danym roku ma 4 lata, to kupuje rodzic pakiet dla 4-latka, jeśli dziecko w danym roku ma 5 lat, to kupuje rodzic pakiet dla 5-latka, itd.)


Należy wejść na tę stronę, wpisać poniższy kod rabatowy oraz kod produktu, który chcemy zamówić, czyli karty pracy:

- Pakiet „Kolorowy Start Czterolatek” + Gratis (kod produktu 444), kod rabatowy: mm05

- dla dzieci 5-letnich: Pakiet „Kolorowy Start Roczne przygotowanie przedszkolne” + Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia (kod produktu 544), kod rabatowy: mm05

- dla dzieci 6-letnich: Pakiet „Kolorowy Start Roczne Plus” z dodatkową nauką czytania, pisania, liczenia (kod produktu 644), kod rabatowy: mm05


Dla dzieci 5 letnich język angielski rodzice zakupują poza pakietem – Język angielski Kolorowy start

Dzieci z oddziału III „Komnata Kopciuszka” 6 latki będą pracowały na podręczniku do języka angielskiego I love Boo poziom B+


id: 2355

Zmiana stawki żywieniowej

Od 01.09.2019 r. wzrasta stawka żywieniowa – 8,00 zł za trzy posiłki
(śniadanie-2,00 zł, obiad-4,00 zł, podwieczorek-2,00 zł) zgodnie z zarządzeniem dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzący.

id: 2352

Wyprawka na rok szkolny 2019/2020

Oddział I
Oddział II
Oddział III
Oddział IV, V

id: 2353

Dni Adaptacyjne

Nowoprzyjęte dzieci zapraszam na Dni Adaptacyjne w sierpniu!

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w życiu dziecka. Jak co roku w Przedszkolu „Baśniowy Dworek” w Golinie odbędą się Dni Adaptacyjne dla nowych przedszkolaków, aby pomóc dzieciom i rodzicom zminimalizować stres i obawy pierwszych dni pobytu w przedszkolu.

Termin spotkań: 28.08 – 30.08.2019 r. (środa-piątek) o godz. 15:00.

Serdecznie zapraszam Dyrektor Przedszkola!

id: 2345

Przydział do grup

Listy przydziału dzieci do poszczególnych grup są dostępne w przedszkolu.
Dodatkowych informacji udziela dyrektor przedszkola.

id: 2281

Przerwa wakacyjna

W miesiącu lipcu przedszkole nieczynne ze względu na planowane remonty.
Natomiast w sierpniu zapraszamy chętne dzieci na dyżur od godz. 7:00.

W miesiącu lipcu dzieci mogą skorzystać z dyżuru w Przedszkolu w Kawnicach.

id: 2200

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole „Baśniowy Dworek” z Oddziałami Integracyjnymi w Golinie, ul. Parkowa 2, 62-590 Golina, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewa Galińska, z którą mogą się Państwo skontaktować pod numerem telefonu: 531-641-425 lub elektronicznie za pomocą poczty e-mail: e-mail: inspektor@osdidk.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.

5) podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Szkoły, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych,
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
o dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
o osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
o osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
o dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
o dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
o osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
o przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
o Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
• prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
o przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
o przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
o zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
o przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Inspektor Danych Osobowych
e-mail: inspektor@osdidk.pl