Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek”
z oddziałami integracyjnymi


Dworek latem Dworek zimą Dworek jesienią Dworek jesienią Dworek jesienią Dworek jesienią

Aktualności

A A A A
id: 2924

Kochane Przedszkolaki, Drodzy Rodzice!

Dziękując za cały rok pełen wrażeń i sukcesów życzymy radosnych, słonecznych, bezpiecznych i pełnych przygód wakacji.
Niech ten czas będzie wypełniony niezapomnianymi chwilami.
Naszym absolwentom życzymy nabrania sił przez nowym wyzwaniem- szkołą. Po wakacjach zapraszamy do przedszkola wypoczętych przedszkolaków i rodziców.

Dyrektor i Personel przedszkola

id: 2925

Dni Adaptacyjne

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców z grupy I „Kubusia Puchatka” na Dni Adaptacyjne w sierpniu.

Zebranie z rodzicami: 29.08 (poniedziałek), godz. 15.00
Dni adaptacyjne dla dzieci i rodziców:
- 30.08 (wtorek), godz. 15.00-16.00
- 31.08 (środa), godz. 15.00-16.00


Rodzice na zebranie zabierają woreczek z paputkami oraz ubrania na przebranie w razie potrzeby.

id: 2922

Organizacja pracy przedszkola w okresie dyżuru lipcowego 2022

6.30-9.00 – Schodzenie się dzieci
9.00-9.20 – Śniadanie
9.20-12.00 – Zajęcia kreatywne z wychowawcą, zabawy na powietrzu
12.00-12.30 – Obiad
12.30-14.00 – Zajęcia kreatywne z wychowawcą
14.00-14.15 – Podwieczorek
14.15-16.00 – Rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy na powietrzuPłatność za trzy posiłki 10 zł.
Płatność za pobyt dzieci w przedszkolu, po otrzymaniu karteczki z kwotą od intendenta, do 10 dnia każdego miesiąca, na konto: 08 8530 0000 0700 1326 2000 0010 (w tytule przelewu prosimy napisać - imię i nazwisko dziecka, miesiąc).

id: 2816

Informacja o pracy przedszkola w wakacje

Od 27.06 do 31.07 przedszkole pełni dyżur od godz. 6.30 do godz. 16.00 wyłącznie dla dzieci rodziców, którzy w lipcu nie mają urlopów.

W sierpniu przedszkole nieczynne ze względu na remonty. Dyżur dla dzieci chętnych prowadzi Przedszkole w Kawnicach.

id: 2902

Zmiana stawki żywieniowej

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z rozporządzeniem Nr 6/2022 Dyrektora Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie z dniem 01.06.2022 r. zmianie ulegnie stawka żywieniowa dla dzieci, spowodowana wzrostem cen żywności.
Wysokość stawki dziennej wynosić będzie 10 zł za trzy posiłki:
- śniadanie 2 zł
- obiad 6 zł
- podwieczorek 2 zł

Z poważaniem
Monika Łasińska
Dyrektor Przedszkola

id: 2884

Klauzula informacyjna wobec osób wnioskujących o dostęp do informacji publicznej

I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek” z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą: ul. Parkowa 2, 62-590 Golina reprezentowane przez Dyrektora.

2.Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:
•pod adresem korespondencyjnym: ul. Parkowa 2, 62-590 Golina;
•telefonicznie: 63 2418154;
•pod adresem poczty elektronicznej: baśniowy.dworek.golina@gmail.com.

II INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1.Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@osdidk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2.Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

III CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w następujących celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa, zaś w zakresie prawnie uzasadnionych interesów do czasu wniesienia sprzeciwu, o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. Do czasu ustania roszczeń.

IV ODBIORCY DANYCH
1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnia w następujących przypadkach:
a) gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. organom państwowym;
Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz pracodawcy, np.:
1)usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych;
2)obsługi poczty tradycyjnej;
3)usług prawnych lub doradczych.

V PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
1)dostępu — uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
2)do sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie- prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
3)do usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
4)do ograniczenia przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
a)osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b)przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c)administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d)osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VI PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
1)listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2)przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/ p/kontakt;
3)telefonicznie: (22) 531 03 00.

id: 2758

Drodzy Rodzice!

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych, tj. podwyższona temperatura, kaszel, katar.

id: 2521

WPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Drodzy Rodzice,
wpłaty za przedszkole (żywienie i godziny ponadprogramowe) dokonujemy
do 10 dnia każdego miesiąca na konto przedszkola: 08 8530 0000 0700 1326 2000 0010 (imię i nazwisko dziecka, miesiąc opłaty).

Monika Łasińska
Dyrektor Przedszkola

id: 2497

Informacja

Drodzy Rodzice,
zapraszamy do zapoznania się z procedurami obowiązującymi podczas pandemii: Zakładka - Dokumenty przedszkola - Regulamin przedszkola

Płyn do dezynfekcji rąk stosowany w naszym przedszkolu
- Trisept COMPLEX


Skład: alkohol etylowy 100% (70% masy produktu), woda, alkohol tetra-butylowy

Zastosowanie: Płyn do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk, powierzchni oraz urządzeń. Produkt o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym służący do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk, powierzchni i urządzeń, mających i nie mających kontaktu z żywnością.
Działanie: wirusobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze

W kontakcie ze skórą: nie należy spodziewać się negatywnych skutków zdrowotnych po narażeniu tą drogą, produkt jest przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk.


id: 2494

Ważne informacje dotyczące organizacji pracy przedszkola

Dzieci z Przedszkola „Baśniowy Dworek” zapraszamy w dniu 1 września do przedszkola.

1. W przedszkolu obowiązują zasady reżimu sanitarnego z zachowaniem dystansu społecznego 1.5m, zakrywania ust i nosa.
2. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci wyłącznie zdrowe, tj. bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury oraz nie mające kantaku przez ostatnie 2 tygodnie z osobami na kwarantannie związanej z COVID-19.
3. W razie potrzeby kontaktu do dyspozycji jest personel przedszkola i dyrektor.
4. Rodzic przyprowadza dziecko do wyznaczonej taśmą strefy i oddaje dziecko w ręce personelu (nie wchodzi z dzieckiem do szatni, ani sali).
Podobnie jest z odbiorem. Rodzic czeka na dziecko przy wyznaczonej taśmą strefie. Zastrzega się, iż czas oczekiwania na dziecko może wydłużyć się, dlatego prosimy o cierpliwość i zachowanie spokoju dla dobra dziecka.
5. Ubranka na przebranie i papcie spakować do woreczka, podpisać i zostawić personelowi przy wejściu.
6. W okresie wzmożonego bezpieczeństwa dzieci nie będą myły zębów w ciągu pobytu w przedszkolu.
7. Dziecko posiada swój kubeczek do wody.
8. Do przedszkola dzieci nie przynoszą swoich zabawek.
9. Za posiłki płatności regulowane są w miesiącu wrześniu u intendenta czy dyżurującego personelu (również w wyznaczonej strefie). Należność włożyć do koperty, podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka, grupa.
Od października wpłaty będą dokonywane na konto bankowe przedszkola, podane pod koniec września na stronie internetowej.
10. Personel przedszkola pracuje według wewnętrznych ustalonych przez dyrektora procedur dotyczących bezpiecznego funkcjonowania placówki.

Ważne: Na stronie internetowej przedszkola w zakładce Aktualności znajdują się druki do wydrukowania przez rodziców, wypełnienia i podpisania, które w kopercie należy dostarczyć do przedszkola do 02.09.2020
Dotyczą one zapoznania się m.in. ze statutem przedszkola, podstawą programową wychowania przedszkolnego, regulaminem przedszkola, ważnymi informacjami dotyczącymi organizacji pracy przedszkola w czasie pandemii COVID-19.

Wszystkie ważne informacje dotyczące spraw organizacyjnych będą analizowane, aktualizowane i dostosowywane do pracy przedszkola.
Proszę często odwiedzać stronę internetową przedszkola oraz kontaktować się z dyrektorem lub wychowawcami poprzez utworzone grupy na portalach społecznościowych oraz pozostałym personelem przedszkola.


Ważne informacje:
Tel. do placówki: 63 241-81-54
Służby medyczne: 999, 112
Oddział Zakaźny Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie: 63 240-44-02
Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Koninie: 63 243-90-52


Naszym Przedszkolakom oraz Rodzicom w tym trudnym dla wszystkich czasie życzmy dużo zdrowia, zrozumienia, wytrwałości oraz cierpliwości.
Zarówno wy drodzy rodzice jak i personel przedszkola robimy wszystko, aby dzieci w przedszkolu czuły się bezpiecznie i były szczęśliwe.


Dyrektor Przedszkola
Monika Łasińska

id: 2200

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole „Baśniowy Dworek” z Oddziałami Integracyjnymi w Golinie, ul. Parkowa 2, 62-590 Golina, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewa Galińska, z którą mogą się Państwo skontaktować pod numerem telefonu: 531-641-425 lub elektronicznie za pomocą poczty e-mail: e-mail: inspektor@osdidk.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.

5) podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Szkoły, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych,
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
o dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
o osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
o osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
o dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
o dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
o osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
o przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
o Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
• prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
o przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
o przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
o zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
o przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Inspektor Danych Osobowych
e-mail: inspektor@osdidk.pl