Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek”
z oddziałami integracyjnymi


id: 32

Organizacja i sprawowane funkcje

Opublikowano: 2018-02-09
Justyna Przybylska
Odsłony: 46053

Przedszkole jest placówką publiczną, organem prowadzącym jest Gmina Golina, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie.

Placówka zapewnia opiekę, wychowanie i naukę dzieciom do 3 do 6 lat w pięciu oddziałach, w tym oddział integracyjny, dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W naszym przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje pedagogiczne oraz pracownicy administracyjno-obsługowi. Zatrudniamy również w niepełnym wymiarze specjalistów: logopedę, psychologa, rehabilitanta ruchowego, a także nauczycieli religii i języka angielskiego.

W pracy z dziećmi realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dn. 30.05.2014 r.) i wybrane programy.