Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek”
z oddziałami integracyjnymi


id: 33

Przedmiot działania i kompetencje

Opublikowano: 2018-02-09
Justyna Przybylska
Odsłony: 73695

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty, Karcie Nauczyciela, Kodeksie Pracy oraz w przepisach wykonawczych do powyższych aktów prawnych.

Przedszkole sprawuje opiekę nad wychowankami, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, a w szczególności:

a) zapewnia bezpośrednią i stałą pieczę nad dziećmi podczas pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki,

b) współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc oraz z innymi instytucjami w najbliższym środowisku: placówkami oświatowymi, MOPS-em i innymi,

c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.