Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek”
z oddziałami integracyjnymi


Dworek latem Dworek zimą Dworek jesienią Dworek jesienią Dworek jesienią Dworek jesienią

Współpraca ze środowiskiem

A A A A
id: 23

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Cele:

 • jednolitość oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego,
 • wszechstronny rozwój dziecka,
 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami, wspomaganie ich w procesie wychowania, branie pod uwagę propozycji i oczekiwań rodziców wobec przedszkola (modyfikowanie koncepcji pracy, programu wychowawczego i profilaktycznego, rocznego planu pracy),
 • zapoznanie rodziców z  planami i programami pracy wychowawczo-dydaktycznej,
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
 • przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,
 • przekazywanie porad, wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • włączenie rodziców do życia grupy i przedszkola,
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,
 • ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców.

Formy współpracy:
 • zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców, zebrania grupowe,
 • kontakty indywidualne – rozmowy, pogadanki,
 • zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
 • organizacja i prowadzenie zajęć oraz dni otwartych dla rodziców,
 • kącik informacyjny dla rodziców,
 • włączenie rodziców w organizację uroczystości i imprez przedszkolnych, takich jak: Choinka, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grupy, m.in. sponsorowanie zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych itp.WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI
 • badanie losów absolwentów,
 • udział w przeglądach i konkursach, w uroczystościach,
 • przyjmowanie dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach, w celu objęcia wychowaniem przedszkolnym jak największej ilości dzieci,
 • odwiedziny dzieci ze szkół z teatrzykami,
 • zapraszanie dzieci i rodziców na spotkania adaptacyjne w szkole, prezentacja szkoły, nawiązanie przyjaznego kontaktu,
 • poznanie nauczycieli klas pierwszych,
 • wymiana informacji, dokonywanie ustaleń na spotkaniach dyrektorów w Gminie, ustalanie wspólnych działań,
 • zapraszanie nauczycieli wychowania przedszkolnego na spotkania zespołu samokształceniowego w Przedszkolu w Golinie,
 • organizowanie konkursów gminnych dla przedszkolaków,
 • zapraszanie przedszkolaków do szkoły na prezentacje.


WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI
 • organem prowadzącym – udostępniane przedszkola na imprezy i uroczystości o charakterze gminnym i powiatowym
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Domem Kultury – udział dzieci w przeglądach, udział w WOŚP, oglądanie wystaw w galerii przejściowej i inne
 • Biblioteką Publiczną w Golinie – udział dzieci w zajęciach bibliotecznych, czytanie dzieciom bajek przez panie bibliotekarki, korzystanie z księgozbioru bibliotecznego, poznanie pracy bibliotekarza
 • Zakładem Gospodarki Komunalnej
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – wzajemne informowanie się o wspomaganiu rodzin dzieci uczęszczających do przedszkola będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, opłacanie dzieciom żywienia i czesnego, współdziałanie dotyczące objęcia nadzorem kuratora, przyjmowanie dzieci do przedszkola z rodzin zaniedbanych
 • Gminnym Klubem Malucha "Kącik Skrzata" w Golinie
 • Dziennym Domem Seniora w Golinie
 • SANEPIDem – realizacja programów: "Czyste powietrze wokół nas”, "Mamo, Tato - co Wy na to?", "Skąd się biorą produkty ekologiczne"
 • Policją, Strażą Pożarną
 • innymi.