Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek”
z oddziałami integracyjnymi

Dworek latem Dworek zimą Dworek jesienią Dworek jesienią Dworek jesienią Dworek jesienią
A A A A
id: 7

Deklaracja dostępności


Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek” z Oddziałami Integracyjnymi zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej basniowydworek.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego basniowydworek.pl


Data publikacji strony internetowej: 2018-01-01.


Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-02-01.


Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Oświadczenie sporządzono dnia 2021-02-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz validatora dostępności www https://validator.utilitia.pl


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Monika Łasińska, adres poczty elektronicznej baśniowy.dworek.golina@gmail.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek” z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Parkowa 2, 62-590 Golina. Do budynku prowadzą 2 wejścia główne: od drogi wojewódzkiej 467 wjazd główną bramą do parku. Wejście z prawej strony dostosowane jest do osób niepełnosprawnych – podjazd dla wózków. Do wejścia po lewej stronie prowadzą schody.


Dla osób niepełnosprawnych na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.


Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, korytarzem w prawo i w lewo do łazienki.


Do budynku prowadzi droga asfaltowa, przed budynkiem znajduje się rondo, przed którym można zaparkować auto.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma pętli indukcyjnych.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


W budynku przedszkolnym nie ma możliwości korzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).